platné od 1. ledna 2022

Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Lukáš Černý  (IČ: 88606945), zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Rumburku (dále jen “fotograf”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen “smlouva”) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako “klient”).

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Následující podmínky se vztahují na všechny služby a nabídky.

1.2 Fotograf poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

1.3 Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

2.1 Objednat se lze pouze e-mailem, formulářem nebo zprávou na sociálních

2.2 Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

2.3 Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

2.4 Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Teplice, k ceně zvoleného foto balíčku účtuje cestovné 9 Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.

2.5 Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

2.6 Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

2.7 Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

2.8 Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení

2.9 Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

3. VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

3.1 Fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě klientovi nejpozději týden od data fotografování. U fotografování reportáží a produktů posílá fotograf náhledy nejpozději do tří dnů od data fotografování. Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

3.2 Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.). Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy. Pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 60 dnech, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 500,-

3.3 Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě)

3.4 Fotograf neposkytuje neupravené fotografie ani RAW soubory.

3.5 Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

3.6 Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100 % odpovídat realitě atd.), pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

3.7 Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

3.8 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci. 

3.9 Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

4. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

4.1 Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději jeden měsíc od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). U fotografování reportáží a produktů jsou klientovi fotografie dodány nejpozději jeden týden od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak). 

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

  • při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
  • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
  • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 2 měsíce od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení
  • do 5 pracovních dnů po svatbě klient obdrží prvních zhruba 20 fotografií
  • předání hotových snímků ze svatby se předávám po 14 – 30 dnech dle vytíženosti fotografa

4.2 Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Ulož.to na jejich emailovou adresu (svatební fotografie mají i tištěnou verzi, ta se předává buď osobně, nebo prostřednictvím zásilkovny). Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3. Internetová galerie je uložená ve skrytém módu na Zoneramě.

4.3 Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi určenou ke sdílení na sociálních sítích (popř. webových stránkách) a opatřenou logem fotografa a verzi v plné kvalitě bez loga fotografa (tyto fotografie slouží pouze pro tisk).

4.4 Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

5. CENA A PLATBA

5.1 Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách

5.2 Platba za fotografie probíhá těsně před odesláním hotových fotografií klientovi. Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena

5.3 U svateb platí platba předem, a to zálohovou fakturou nebo svatební smlouvou a to ve výši 50 % z ceny balíčku.

5.4 Druhá částka zálohy za svatební den se platí na svatbě, nebo dle dohody při předání zakázky.

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Autorská práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
6.2 Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky – ani vůči třetím stranám (např. Vydavateli…). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.
6.3 V případě, že klient nechce, aby se jeho pes v budoucnu propagoval na internetu, musí to fotografovi oznámit ještě před fotografováním a zaznamenat písemně. Jeho fotky tím pádem nebudu na sociálních sítích a na internetu zveřejňovat.
6.4 Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).

7. PRÁVA A UŽÍVÁNÍ

Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

7.1 Soukromá práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích, poskytnutí fotky psa komerčním firmám apod.)
7.2 Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce – klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.
7.3 Komerční použití fotografií není povoleno.